เครื่องยนต์ 2b & b2c

(กิจวัตรพร้อมที่จะเปิดธุรกิจขนาดใหญ่)