მრავალენოვანი

(დაგეგმილი ფუნქცია მხარდაჭერილია 16 ენაზე)