چند زبانی

( قابلیت برنامه ریزی شده با پشتیبانی 16 زبان )