نفت، گاز و پتروشیمی > ضایعات

Property Expected Type Description
مشخصات ضایعات